Interešu izglītība

Vides pētnieki

Vides pētnieki

Jaunie vides pētnieki nodarbībās iepazīst apkārtējo vidi un tajā notiekošos dabas procesus, vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. 

Nodarbības pilnveido skolēnu interesi par apkārtējās vides un dabas procesu pētīšanu, attīstot pētnieciskās mācīšanās kompetenci un veidojot skolēnos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu audzēkņu ievirzi apzinātā karjeras veidošanā, labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgu attīstību.

Orientēšanās

Orientēšanās

Orientēšanās sports sevī apvieno gan fizisku aktivitāti svaigā gaisā, gan nepārtrauktu domāšanas procesu, māca apgūt patstāvīgu lēmumu pieņemšanas prasmi, veicina domāšanu, attīsta iztēli. 

Skolēni mācās apgūt karšu zīmes, lasīt kartes, izprast kartē uzzīmēto un savienot to ar dabu, patstāvīgi izejot vecumam atbilstošas orientēšanās distances.

Loģika

Loģika

Loģikas nodarbības attīsta skolēnu loģisko domāšanu ar dažādu atjautības spēļu, galda spēļu un uzdevumu palīdzību, palīdzot skolēniem izprast un ieraudzīt matemātikas pielietojumu dažādās dzīves situācijās. 

Nodarbībās skolēni mācās analizēt un atrisināt dažādus uzdevumus, novērtēt savas prasmes.

Muzicēšana

Muzicēšana

Muzicēšanas nodarbībās skolēniem ir iespēja kopā muzicēt, radīt, izkustēties.

Izmantojot dziedāšanu, kustību, ritma un mūzikas instrumentus, skolēni veidojas par harmoniski attīstītiem un laimīgiem cilvēkiem, kas ciena sevi un citus, novērtē savus un citu talantus. 

Veidojot kopīgus muzikālos priekšnesumus, tiek atbalstīti un veicināti katra skolēna radošie centieni un ierosmes, attīstīta cieņpilna attieksme vienam pret otru, izmantotajiem mūzikas instrumentiem un kopīgi darāmo uzdevumu, attīstītas koncentrēšanās spējas, sniegtas iemaņas skatuves kultūras pamatos.

Tehniskā jaunrade

Tehniskā jaunrade

Tehniskās jaunrades mērķis ir iemācīt skolēnus orientēties tehnikas un zinātnes daudzveidībā, darboties ar tehniku un tehnoloģijām, izprast to darbības likumsakarības, rosināt interesi par inženierzinātnēm. 

Tehniskā jaunrade nodrošina skolēnu karjeras izglītības un sociālo prasmju pilnveidi, kā arī iespējas skolēniem praktiski darboties, iegūt jaunu pieredzi. 

Darbošanās tehniskās jaunrades nodarbībās
veicina radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstību; attīsta vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, radošās spējas un darbības pieredzi tehniskās jaunrades un zinātnes jomā.

Vēlaties pieteikties vai uzdod jautājumu?

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

Kontakti