Interešu izglītība

Tautas deju skolotāja: ANNA ANNELE LAZDIŅA

Stājas korekcijas skolotāja, galda spēļu skolotāja: ZIGRĪDA LIEPIŅA
Orientēšanās skolotājs: KASPARS RADZIŅŠ

Zumbas skolotāja: LĀSMA TAKANBEKOVA

Ansambļa skolotāja: BEĀTE VĪTIŅA


Vides pētnieku skolotāja: SANDRA GRUNDĪZA

Sporta spēļu skolotāja: VITA KNĀĶE

Līderis manī skolotājas: MĀRA SKRINDA, KRISTĪNA VĪTOLA, SANDRA GRUNDĪZA, MUDĪTE GRAVA

Tautas dejas
Skolēniem ir iespēja apgūt latviešu tautas dejas, kā arī tiek piedāvāta iespēja apgūt disko dejas. Savus sasniegumus skolēni demonstrē skolas pasākumos, konkursos, sadraudzības pasākumos.

Stājas korekcija
Pēc sporta ārsta rekomendācijas veidots nodarbības dalībnieku sastāvs stājas koriģēšanai.

Galda spēles
Galda spēļu spēlēšana attīsta skolēnu analītisko domāšanu, trenē atmiņu, veido izturību un iemaņas darboties patstāvīgi, paplašina redzes lauku un sekmē taktiskās izjūtas attīstību, kā arī attīsta skolēnu radošās un koncentrēšanās spējas. Darbojoties galda spēļu pulciņā, skolēni apgūst galda spēļu pamatprincipus, dažādu spēļu tehniku, piedalās sacensībās gan skolas, gan novadu mērogā.

Orientēšanās
Orientēšanās sports sevī apvieno gan fizisku aktivitāti svaigā gaisā, gan nepārtrauktu domāšanas procesu, māca apgūt patstāvīgu lēmumu pieņemšanas prasmi, veicina domāšanu, attīsta iztēli. Skolēni mācās apgūt karšu zīmes, lasīt kartes, izprast kartē uzzīmēto un savienot to ar dabu, patstāvīgi izejot vecumam atbilstošas orientēšanās distances.

Zumba
Zumba ir deju nodarbība brīvā, nepiespiestā atmosfērā, kurā bērni var izdejoties katrs pēc savām spējām un vēlēšanās. Zumbā nav obligātas prasības izdarīt soļus precīzi visiem vienādi. Svarīgi ir, ka bērns iejūtas mūzikā un dejo tā, kā viņam sanāk. Starp dejām tiek spēlētas dažādas aktīvas spēles, kas padara nodarbību jautrāku un interesantāku, pēc spēlēm atkal vienojamies kopīgās dejās. Zumba attīsta bērnos ritma izjūtu, stāju, radošumu, iztēli, sadarbības prasmes, koncentrēšanās spējas.

Ansamblis 1.-3. klasei
Ar aizrautību un interesi tiek apgūtas latviešu tautas dziesmas, jautrs repertuārs skolēniem. Ansambļu dalībnieki ar savu sniegumu iepriecina skolas, pirmsskolas pasākumos un iespēju robežās ārpusskolas konkursos un skatēs.

Vides pētnieki
Jaunie vides pētnieki nodarbībās iepazīst apkārtējo vidi un tajā notiekošos dabas procesus, vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. Nodarbības pilnveido skolēnu interesi par apkārtējās vides un dabas procesu pētīšanu, attīstot pētnieciskās mācīšanās kompetenci un veidojot skolēnos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu audzēkņu ievirzi apzinātā karjeras veidošanā, labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgu attīstību.

Sports
Sporta nodarbības sekmē fizisko attīstību un veselības nostiprināšanos, veido godīgu attieksmi pret spēles partneriem, veicina vēlmi iesaistīties sporta spēlēs un rotaļās, veicina pastāvību, attīsta prasmi strādāt pāros, komandā, attīsta koordinācijas un līdzsvara izjūtu.

Līderis manī
„Līderis manī” ir padziļināta personības attīstības programma, ar kuru, apgūstot un iegūtās zināšanas pielietojot praksē, tiek nozīmīgi uzlabota personīgās darbības efektivitāte. Programmas mērķis ir pilnveidot personības raksturu un atraisīt talantus katrā skolēnā. Programma tiek apgūta interešu izglītības nodarbību laikā, apgūtos personīgās efektivitātes principus integrējot mācību priekšmetos, klases stundās un skolas ikdienā. Apgūstamās līderības prasmes ļauj veidot kopīgu valodu un kultūru skolā. 

Nodarbību laikā tiek apgūtas un pilnveidotas sekojošas līderības prasmes:
iniciatīva, atbildība, sevis vadība, personīgā produktivitāte, mērķu izvirzīšana, plānošana, organizēšana, laika plānošana, konfliktu risināšana, saskarsmes prasmes, sadarbības prasmes, starpkultūru prasmes, darbs komandā, problēmu risināšana, radošums, analītiskās prasmes, veselība un higiēna, emocionālā stabilitāte, jēgpilns darbs, izklaide, vēlme mācīties, tehniskās prasmes.