top of page
bgImage
391618702_843390600484844_1242749870750030472_n_edited.jpg

Interešu izglītība

Vides pētnieki

Vides pētnieki

Jaunie vides pētnieki nodarbībās iepazīst apkārtējo vidi un tajā notiekošos dabas procesus, vides ietekmi uz cilvēku un cilvēka ietekmi uz vidi. 

Nodarbības pilnveido skolēnu interesi par apkārtējās vides un dabas procesu pētīšanu, attīstot pētnieciskās mācīšanās kompetenci un veidojot skolēnos izpratni par dabas norišu daudzveidību un vienotību, lai sekmētu audzēkņu ievirzi apzinātā karjeras veidošanā, labvēlīgu attieksmi vides saglabāšanā un uzlabošanā, un izpratnes veidošanos par ilgtspējīgu attīstību.

logic.png

Loģika

Loģikas nodarbības attīsta skolēnu loģisko domāšanu ar dažādu atjautības spēļu, galda spēļu un uzdevumu palīdzību, palīdzot skolēniem izprast un ieraudzīt matemātikas pielietojumu dažādās dzīves situācijās. 

Nodarbībās skolēni mācās analizēt un atrisināt dažādus uzdevumus, novērtēt savas prasmes.

latvia.png

Latviskā dzīvesziņa

Darbošanās interešu izglītības nodarbībās par latvisko dzīvesziņu māca skolēniem latviskās dzīvesziņas vērtības caur gadskārtām, praktiski darbojoties, svinot, gatavojoties svinēšanai un praktiski izdzīvojot gadskārtu tradīcijas.

 

Tā māca caur labo, audzina tikumību, piederību, atbildību, godu un cieņu, lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai.

board-games.png

Galda spēles

Darbošanās galda spēļu pulciņā izkopj loģisku un analītisku domāšanu un spēju trenēt savu atmiņu, veido izturību, iemaņas patstāvīgā darba veikšanā, attīsta radošās spējas, māca domāt un analizēt, audzina morālās – gribas īpašības, veido mērķtiecību, nodrošina disciplinētību un uzmanību, paplašina redzes lauku.

 

Skolēni apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan apgūst spēļu tehniku un taktikas, gūst praktisko pieredzi, kura nepieciešama sekmīgai nodarbību, rotaļu un sacensību darbībai. 

graphic-tablet.png

Radošā pašizpausme

Darbošanās pulciņā “Radošā pašizpausme” ir radošs process, kura laikā rodas jauni, oriģināli darbi. Personības attīstības procesā īpaši svarīgi ir tādi darbi, kuru izpilde prasa domāšanu, analīzi, radošu pieeju. Izpildot dažādus rokdarbu veidus, attīstās pirku sīkā muskulatūra; skolēnos veidojas patstāvīga, mērķtiecība, pacietība, atbildība, ticība saviem spēkiem, prieks par paveikto.

Tehniskā jaunrade

Tehniskā jaunrade

Tehniskās jaunrades mērķis ir iemācīt skolēnus orientēties tehnikas un zinātnes daudzveidībā, darboties ar tehniku un tehnoloģijām, izprast to darbības likumsakarības, rosināt interesi par inženierzinātnēm. 

Tehniskā jaunrade nodrošina skolēnu karjeras izglītības un sociālo prasmju pilnveidi, kā arī iespējas skolēniem praktiski darboties, iegūt jaunu pieredzi. 

Darbošanās tehniskās jaunrades nodarbībās
veicina radošas, harmoniskas un pilsoniski aktīvas personības attīstību; attīsta vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, radošās spējas un darbības pieredzi tehniskās jaunrades un zinātnes jomā.

theatre.png

Teātra māksla

Darbošanās teātra mākslas pulciņā veido un attīsta skolēna izpratni par teātra mākslu kā darbības mākslu līdzās vizuālajai mākslai kā vizuāli telpiskās izpratnes mākslai, mūzikai kā skaņas un skaņdarbu uztveres mākslai, literatūrai kā teksta izpratnes mākslai.

 

Skolēns apgūst specifiskas teātra mākslas prasmes, veido un attīsta ķermeņa plastikas un mutvārdu runas tehniku, mācās orientēties fiziskajā un skaniskajā telpā, sadarboties ar auditoriju, apgūst partnerību komunikācijā, kas ir nepieciešama, lai pilnvērtīgi un pārliecinoši demonstrētu savu sniegumu citos mācību priekšmetos. 

bgImage_edited_edited.jpg

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

bottom of page