Drabešu Jaunā pamatskola – vieta, kur kopā būt!


Drabešu Jaunās pamatskolas vērtības 

Stabilitāte

Stabilitāte

Mūsu Skolas darbību raksturo daudzveidība un radošums personības pilnveides procesā, kas sniedz iespēju ikvienam justies droši un stabili savā dzīvē

Katra Skolas kopienas dalībnieka izpratne par viņa pienākumiem, pašiniciatīvu un atbildīgu rīcību ir veids, kā mēs realizējam mūsu izglītības iestādes stabilu attīstību un izaugsmi.

Latviskā dzīvesziņa

Latviskā dzīvesziņa 

Mēs uzskatām, ka latviskās dzīvesziņas pamats ir ikviens cilvēks, ģimene, dzimta un kopiena, kura ciena un kopj Latvijas kultūras un dabas mantojumu, veido Latvijas kultūrvidi un praktizē latviskos tikumus ikdienā. 

Interešu izglītība, neformālā izglītība un cieša sadarbība ar ģimenēm un vietējo kopienu ir mūsu resurss latviskās dzīvesziņas veicināšanai.

Personības izaugsme

Personības izaugsme 

Personības izaugsme mūsu skolā ir dinamisks process, kurā katrs Skolas kopienas dalībnieks apgūst atbildību un mērķtiecību, ētiskas rīcības pamatus, prasmi un spēju vadīt sevi. 

Mēs esam pārliecināti, ka personības izaugsme sākas ģimenē un turpinās Skolas vidē ar cilvēka paša vēlmi pilnveidot sevi un savu raksturu.

Drabešu Jaunās pamatskolas vīzija - kopienas skola, kuru raksturo

Humānisms

Humānisms

Cilvēkcentrēts, individualizēts izglītības satura apguves process, kas rada iespēju attīstīties un pilnveidoties visām iesaistītajām pusēm: skolēnam, skolotājam, vecākiem, darbiniekiem – mums! 

Skola – mūsu mājas.

Atvērtība

Atvērtība

Pamatskola kā personības attīstības centrs (mēs – ikvienam):

  • obligātā izglītība,
  • interešu izglītība,
  • mūžizglītība,
  • neformālā izglītība.
Partnerība

Partnerība

Izglītības iestādes pārvaldībā un attīstības plānošanā tiek ievēroti uzņēmējdarbības principi.

Efektivitāte

Efektivitāte

Skaidra mērķu izvirzīšana, apzināti resursi, definēta līdzatbildība, noteikts laika un darba plāns mērķu sasniegšanā. 

Resursu efektīva un kvalitatīva izmantošana (cienīt skolotāju, skolēnu, vecāku, darbinieku laiku).

Dinamiskums

Dinamiskums

Radoša, mērķtiecīga, mūsdienīga, racionāla spēja ātri reaģēt, pieņemt lēmumus un mainīties.

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

Kontakti