Drabešu Jaunā pamatskola – uz izcilību vērsts elitārs kultūrizglītības centrs

Drabešu Jaunās pamatskolas darbības mērķis

Radīt Skolas vidi, kurā mācību un audzināšanas procesa pamatā ir valstī noteikto ārējo normatīvo aktu prasībām atbilstošu mērķu un uzdevumu sasniegšana, kas tiek

īstenota ievērojot Skolas misiju, vīziju un vērtības.


Drabešu Jaunās pamatskolas vērtība 

  • STABILITĀTE Stabilitāte Mūsu Skolas darbību raksturo daudzveidība un radošums personības pilnveides procesā, kas sniedz iespēju ikvienam justies droši un stabili savā dzīvē. Katra Skolas kopienas dalībnieka izpratne par viņa pienākumiem, pašiniciatīvu un atbildīgu rīcību ir veids, kā mēs realizējam mūsu izglītības iestādes stabilu attīstību un izaugsmi.

  • LATVISKĀ DZĪVESZIŅA Mēs uzskatām, ka latviskās dzīvesziņas pamats ir ikviens cilvēks, ģimene, dzimta un kopiena, kura ciena un kopj Latvijas kultūras un dabas mantojumu, veido Latvijas kultūrvidi un praktizē latviskos tikumus ikdienā. Interešu izglītība, neformālā izglītība un cieša sadarbība ar ģimenēm un vietējo kopienu ir mūsu resurss latviskās dzīvesziņas veicināšanai.

  • PERSONĪBAS IZAUGSME Personības izaugsme mūsu skolā ir dinamisks process, kurā katrs Skolas kopienas dalībnieks apgūst atbildību un mērķtiecību, ētiskas rīcības pamatus, prasmi un spēju vadīt sevi. Mēs esam pārliecināti, ka personības izaugsme sākas ģimenē un turpinās Skolas vidē ar cilvēka paša vēlmi pilnveidot sevi un savu raksturu.

Drabešu Jaunās pamatskolas vīzija - kopienas skola, kuru raksturo

Humānisms
Cilvēkcentrēts, individualizēts izglītības satura apguves process, kas rada iespēju attīstīties un pilnveidoties visām iesaistītajām pusēm: skolēnam, skolotājam, vecākiem, darbiniekiem – mums! Skola – mūsu mājas.

Atvērtība
Pamatskola kā personības attīstības centrs (mēs – ikvienam):
  • obligātā izglītība,
  • interešu izglītība,
  • mūžizglītība,
  • neformālā izglītība.

Partnerība
Skolvadības pārraudzības un attīstības principos uzņēmējdarbības principu ievērošana.


Efektivitāte

Skaidra mērķu izvirzīšana, apzināti resursi, definēta līdzatbildība, noteikts laika un darba plāns mērķu sasniegšanā. Resursu efektīva un kvalitatīva izmantošana (cienīt skolotāju, skolēnu, vecāku, darbinieku laiku).


Dinamiskums

Radoša, mērķtiecīga, mūsdienīga, racionāla spēja ātri reaģēt, pieņemt lēmumus un mainīties.