top of page
bgImage

Drabešu Jaunā pamatskola – vieta, kur kopā būt!

 

Aktuāli

Drabešu Jaunā pamatskola ir maza skola ar draudzīgām un ģimeniskām attiecībām gan skolēnu, gan pedagogu un vecāku starpā. Arī šogad mēs uzņemsim skolēnus 1.klasē. Esam pamatskola ar specializāciju alternatīvajā izglītībā, tas nozīmē, ka paralēli ikdienas darbam mēs integrējam Montesorī un Valdorfa pedagoģijas. Abas alternatīvās izglītības teorijas ir praksē balstītas un palīdz mūsu skolēniem ātrāk sasniegt apgūstamo mācību saturu. Tās nemanāmi papildina mūsu ikdienu un padara skolēnu apgūtās zināšanas un prasmes daudzpusīgākas un noturīgākas.


Iesniegumus uz 1.klasi var iesūtīt elektroniski, tos lejupielādējot no skolas mājas lapas https://www.drabesujaunapamatskola.lv/ sadaļā Iesniegumu veidlapas, Iesniegumus uzņemšanai skolā var iesniegt klātienē, iepriekš sazinoties ar skolas direktori Kristīni Paisumu (26564221).

Drabešu Jaunās pamatskolas darbības mērķis

Drabešu Jaunās pamatskola

Drabešu Jaunās pamatskolas vērtības

Stabilitāte

Stabilitāte

Mūsu Skolas darbību raksturo daudzveidība un radošums personības pilnveides procesā, kas sniedz iespēju ikvienam justies droši un stabili savā dzīvē

 

Katra Skolas kopienas dalībnieka izpratne par viņa pienākumiem, pašiniciatīvu un atbildīgu rīcību ir veids, kā mēs realizējam mūsu izglītības iestādes stabilu attīstību un izaugsmi.

Latviskā dzīvesziņa

Latviskā dzīvesziņa 

Mēs uzskatām, ka latviskās dzīvesziņas pamats ir ikviens cilvēks, ģimene, dzimta un kopiena, kura ciena un kopj Latvijas kultūras un dabas mantojumu, veido Latvijas kultūrvidi un praktizē latviskos tikumus ikdienā. 

 

Interešu izglītība, neformālā izglītība un cieša sadarbība ar ģimenēm un vietējo kopienu ir mūsu resurss latviskās dzīvesziņas veicināšanai.

Personības izaugsme

Personības izaugsme 

Personības izaugsme mūsu skolā ir dinamisks process, kurā katrs Skolas kopienas dalībnieks apgūst atbildību un mērķtiecību, ētiskas rīcības pamatus, prasmi un spēju vadīt sevi. 

 

Mēs esam pārliecināti, ka personības izaugsme sākas ģimenē un turpinās Skolas vidē ar cilvēka paša vēlmi pilnveidot sevi un savu raksturu.

Drabešu Jaunās pamatskolas vīzija - kopienas skola, kuru raksturo

Humānisms

Virsmērķis

Veidot Drabešu Jauno pamatskolu kā izglītības iestādi Cēsu novadā ar specializāciju alternatīvajā izglītībā, kas nodrošina kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību izglītojamajiem un viņu vecākiem, apkopo un dalās ar savu pieredzi ar citām Cēsu novada izglītības iestādēm par alternatīvās izglītības izmantošanas iespējām izglītības procesā pirmsskolā un pamatizglītībā.

Atvērtība

Misija

Drabešu Jaunā pamatskola ir kopienas vērtībās balstīta izglītības iestāde ar specializāciju alternatīvajā izglītībā, kas īsteno iekļaujošu izglītību, izmantojot alternatīvās izglītības un personiskās līderības sniegtās iespējas, piedāvājot izglītojamo spējām un vajadzībām piemērotu kvalitatīvu izglītību Cēsu novadā pirmsskolā un pamatizglītībā

Partnerība

Vīzija

1)    Drabešu Jaunās pamatskolas audzēknis ir iniciatīvas bagāts un atbildīgs savas izglītības iestādes, vietējās kopienas un Latvijas valsts pilsonis. 


2)    Drabešu Jaunajā pamatskolā izglītojamie, pedagogi un vecāki attīsta un pilnveido savu personību, iegūst zināšanas un prasmes dzīvei 21.gadsimtā, savstarpējā sadarbībā veidojot uz izaugsmi vērstu izglītības iestādes organizācijas kultūru, kurā ir augsta visu iesaistīto pušu labbūtība. 

Vai jums ir jautājumi vai komentāri? 

 

Sazinieties ar mums jums ērtā veidā. 

bottom of page